image/svg+xml
image/svg+xml

Görevlerimiz

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:


Başkanlığımızın görevleri 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36. maddesinde belirtilmiştir. 
Buna göre Başkanlığımızın görevleri;

              a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
              b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım,onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
              c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
              d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, 
              e) Verilecek benzeri görevleri yapmaktır.


Bu amaçla Başkanlığımız;

  • Rektörlük ve bağlı birimlerinin satınalma işlemlerini,
  • Üniversitemiz Yatırım bütçesi kapsamında, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler  ile Daire Başkanlıklarının sermaye nitelikli olan mal ve malzeme ihtiyaçlarını karşılama işlemlerini,  
  • Edinilen mal ve malzemenin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak kayıtlara geçirilmesini, depolanmasını, korunmasını ve dağıtımını sağlama işlemlerini,
  • Üniversitemizin temizlik ve güvenlik hizmetleri işlemlerini,
  • Sivil Savunma işlerini,
  • Rektörlük ve bağlı birimleri ile fakülte ve yüksekokulların elektrik ve kalorifer yakıtı ihtiyacını temin etme işlemlerini,
  • 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, kanun ve ilgili yönetmeliğin 18. maddesi gereğince oluşturulan lojman komisyonunun sekretarya işlemlerini,
  • Üniversitemiz araçlarının  bakım onarım, muayene, ruhsat, plaka masrafları ile zorunlu mali trafik sigortaları ile araçların  sevk ve idaresini yapmak,
  • Ayrıca Üst Yönetim ve Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.